Phụ lục S13: Đăng Ký Thành Viên Nhóm (GMR)
  • 25 Jan 2024
  • 1 Phút để đọc
  • PDF

Phụ lục S13: Đăng Ký Thành Viên Nhóm (GMR)

  • PDF

Tóm tắt bài viết

Sổ đăng ký thành viên nhóm là một mẫu ràng buộc có sẵn trên RACP. Người giữ chứng chỉ trang trại cần thêm dữ liệu về các thành viên nhóm và trang trại của họ vào sổ đăng ký này để tuân thủ các yêu cầu và chuẩn bị cho cuộc đánh giá.

Bản xem trước của mẫu có thể được tìm thấy ở đây.

Hướng dẫn chi tiết để điền GMR có thể được tìm thấy ở đây.Bài viết này có hữu ích với bạn không?
Changing your password will log you out immediately. Use the new password to log back in.
First name must have atleast 2 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Last name must have atleast 1 characters. Numbers and special characters are not allowed.
Enter a valid email
Enter a valid password
Your profile has been successfully updated.